Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
ICT
ICT
Služby spojené s informačními a komunikačními technologiemi (ICT).
(ČSN EN 15221-4)
in-house / inhouse
in-house
Forma zajištění služby (produktu) vlastními zaměstnanci.
indikátory trvale udržitelného rozvoje
indicators of sustainable development
Ukazatele, které popisují chování lidské společnosti ve vztahu ke zdrojům, ochraně přírody a životního prostředí.
infrastruktura
infrastructure
Systém zařízení, vybavení a služeb potřebných pro provoz organizace.

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.5.2]
(ISO 41011)
insource (sloveso)
insource (verb)
Uzavření dohody, kdy externě zajištěné služby jsou převedeny na interně zajištěné služby.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: V ČR je též užíván výraz insourcing.
inspekční prohlídka
inspection
Jednorázová či pravidelná kontrola stavu zařízení či prostor s cílem zjištění neshod, které by ohrožovaly provoz či prostředí, respektive které by zkracovaly životnost zařízení či prostor. Inspekční prohlídky, které jsou předepsány zákony, vyhláškami či jinak závaznými pravidly jsou nazývány REVIZE.
integrované facility služby
integrated facility services
Soubor facility služeb, které jsou navzájem provázány.
(ČSN EN 15221-1)
interní poskytování služeb (in-house)
internal service provision (in-house service provision)
Poskytování a správa služby zaměstnanci zaměstnanými organizací poptávky.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: dříve byl v ČR užíván termín insourcing