Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/2/0/200fee51-e2ae-4a68-a673-b4895ad1afaf/tripstore.eu/sub/fmi/wp-content/themes/enfold-child/template-skratky.php on line 89
AA
Amenity Area (Plochy sociálního zázemí)
Plochy sociálního zázemí jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro hygienické prostory a šatny.
ADA
Americans with Disabilities Act
USA
Instituce, která zajišťuje osobám se zdravotním postižením přístup k veřejnému ubytování.
ADAAG
ADA Accessibility Guidelines
USA
USA předpis stavebních a provozních úprav pro zdravotně postižené.
AIA
The American Institute of Architects
USA
Sdružení amerických architektů.
http://www.aia.org/
ANSI
American National Standards Institute
USA
USA standardizační organizace, označení USA standardů;http://www.ansi.org/
ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
USA
USA sdružení techniků prostředí (obdoba STP).
https://www.ashrae.org/
ASID
American Society of Interior Designers
USA
USA sdružení interiérových návrhářů.
http://www.asid.org/
ASTM
American Society for Testing and Materials
USA
USA sdružení pro testování a sledování materiálů.
BCO
The British Council for Offices
VB
Britské fórum pro diskuse a debaty o otázkách týkajících se kancelářského sektoru.
http://www.bco.org.uk/
BCP
Business Continuity Planning
Plánování kontinuity podnikání - v organizaci odhaduje vnitřní a vnější hrozby a slaďuje tvrdá a měkká aktiva k poskytování účinné prevence a obnovení organizace, při zachování konkurenční výhody a hodnotového systému integrit.
BGFMA
Bulgarian Facility Management Association
BG
Asociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Bulharsku.
http://bgfma.bg/
BIFM
British Institute of Facilities Management
VB
Britská asociace Facility manažerů.
http://www.bifm.org.uk/
BIM
Building Information Modeling / Building Information Management
Informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Pozor, nejedná se o konkrétní software či nástroj, ale o standard informačního PROSTŘEDÍ.
BMS
Building Management System
Systémy řízení technologií budov (v nejjednodušší formě též označované jako MaR).
BOMA
Building Owners and Managers Association
USA
Sdružení vlastníků nemovitostí se sídlem v USA; http://www.boma.org/
BOOT
Built Operate Own and Transfer
Obdobné jako BOT, pouze po dobu smluvního vztahu je objekt ve vlastnictví dodavatele.
BOT
Built Operate and Transfer
Je forma financování projektu, přičemž soukromý subjekt obdrží koncesi ze soukromého nebo veřejného (viz PPP) sektoru na financování, návrh, konstrukci a provozování zařízení uvedeného v koncesní smlouvě (objekt smlouvy je stále vlastnictvím objednatele).
BREEAM
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
VB
Mezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
CA
Circulation Area (Komunikační plochy)
Komunikační plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro horizontální i vertikální pohyb.
CAD
Computer-Aided Design
Obecné označení pro software na počítačové navrhování (vektorový systém 2D/3D tvorby návrhů).
CAFM
Computer Aided Facility Management
Obecné označení pro software pro zajištění komplexní podpory FM služeb (kombinace CAD + databází + procesní podpory).
CAPEX
Capital Expenses
Investiční náklady
CCTV
closed circuit TV
Interní okruh kamerové ostrahy prostor připojený na dispečerské pracoviště (PCO, ostraha či recepce).
CEN
Comité Européen de Normalisation
EU
Evropská organizace pro normalizaci a měření.
CEN/TC
CEN Technical Committee
EU
Technická komise CEN (přípravná komise jmenovaná ze zástupců států EU).
CFC
Chlorofluorocarbon
Chemická sloučenina komerčně též označovaná jako FREON – plyn hrubě poškozující životní prostředí.
CFC a HCFC
freony a halogenové freony
Jeden ze skleníkových plynů – používaly se jako nosné medium v ledničkách a chladicích zařízeních a při dalších průmyslových procesech. Malé množství těchto plynů vzniká i při přírodních procesech. Tyto plyny rozrušují ozonovou obálku, která chrání před radiací. Montrealským protokolem bylo užívání freonů zakázáno a jejich přítomnost v atmosféře se snižuje.
CFM
Certified Facility Manager
Nejvyšší odborná způsobilost, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMA Foundation).
CH4
metan
Jeden ze skleníkových plynů – zvyšuje svůj podíl v důsledku lidské činnosti např. v zemědělství, při distribuci zemního plynu a při skládkování. Metan je také uvolňován v přírodních procesech probíhajících např. v bažinách, rašeliništích či mokřadech. Koncentrace metanu v atmosféře má v současnosti spíše klesající tendenci (za posledních 20 let).
CHP
Cogeneration
Kogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.
CIFM
Computer Integrated Facility Management
Obecné označení pro software pro zajištění komplexní podpory FM služeb (kombinace CAD + databází + procesní podpory) – alternativní název pro CAFM.
CMMS
Computerized-Maintenance Management Systems
Obecné označení pro software pro zajištění systému údržby technologických zařízení vč. výrobních (kombinace CAD + databází + procesní podpory).
CO2
oxid uhličitý
Jeden ze skleníkových plynů – vzniká spalováním fosilních paliv v dopravě, při vytápění a chlazení, při výrobě cementu a dalšího zboží. Odlesňování v globálním měřítku snižuje absorpci CO2 při fotosyntéze. Oxid uhličitý je výsledkem i některých přírodních procesů, např. při hnití.
CPI
Critical Performance Indicator
Mezní hodnota předem smluvně dojednaného KPI, při které klient může přistoupit k tvrdším postihům.
ČSN
Česká státní norma
ČR
Česká organizace pro normalizaci a měření (česká norma).
CSR
Corporate Social Responsibility (Společenské odpovědnosti podniku)
Znamená takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku.
CTD (CTDS)
Cumulative Trauma Disorder
USA
Kumulativní trauma poruchy (CTD(S)) jsou
poranění pohybového aparátu a nervového
systému, které mohou být způsobeny opakujícími se úkony, extrémní námahou atd.
CWO
Chief Workplace Officer
Člen vedení organizace (Bordu) zodpovědný za řízení podpůrných služeb (FM služeb)
DBMS
Database Management Systems
Obecné označení pro softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází.
DD
Due Diligence
Sestavení, komplexní zhodnocení a validace informací o organizaci na příslušné úrovni smlouvy o Facility managementu, požadované pro vyhodnocení přesnosti a úplnosti v patřičném stádiu vypracovávání dohody.
DGNB
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
SRN
Mezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
ECA
Exterior Construction Area (Plocha obvodových konstrukcí )
Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
EFMC
European Facility Management Conference
EU
Největší evropská FM konference, která se každoročně na jaře pořádá v EU. Organizuje ji EuroFM ve spolupráci s IFMA. (od roku 2004 nahradila WWE).http://www.efmc-conference.com/
EMP
Environmental Master Plan
USA
Identifikuje stávající problémy životního prostředí a oblasti jeho dodržování a nedodržování; určuje priority a náklady na dodržování předpisů; identifikuje energeticky úsporné příležitosti; a hodnotí systémy budov či výrobních závodů.
EN
European Norm
EU
EU norma (standard).
ENB
Energetická náročnost budovy
ČR
Energetickou náročností referenční budovy je celková roční dodaná energie v GJ, která se stanoví bilančním hodnocením referenční budovy.
EP
Energetický posudek
ČR
Je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. Jeho součástí je Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
EPA
Environmental Protection Agency
USA
Federální agentura pro ochranu životního prostředí USA.
EPACT
Energy Policy Act of 1992 (United States)
USA
Jednotná energetická politika zřízená federální vládou USA s cílem zavést přísnější normy na kvalitu a soulad téměř ve všem, co má vliv na životní prostředí (1992, 2005).
EPBD
Energy Performance of Buildings Directive
EU
Směrnice o energetické náročnosti budov.
EPC
Energy Performance Contract
Smlouva zaručující předpokládané snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů použitých na splácení původní investice. Investici většinou nese dodavatel, umořuje si ji v postupných splátkách za službu.
EPS
Elektronická Požární Signalizace
ČR
Je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS.
ESCO
Energy Saving Companies
USA
Společnosti podílející se na snižování energetické spotřeby (náročnosti).
EuroFM
EuroFM
EU
Mezinárodní asociace sdružující FM organizace v EU (včetně IFMA CZ)
http://www.eurofm.org/
EZS
Elektronická Zabezpečovací Signalizace
ČR
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Zařízení bývá spojeno s PCO nebo pultem ostrahy/recepce v objektu.
FM
Facility management
Systém integrovaného řízení podpůrných služeb ve společnostech.
FMA
Facility Management Association of Australia
AU
Australská asociace sdružující Facility manažery.
http://www.fma.com.au/
FMCC
Facility Management Consultants Council
Celosvětová odborná sekce asociace IFMA sdružující FM poradce (členy asociace IFMA).
http://fmcc.ifma.org/
FMN
Facility Management Nederland
NL
Holandská asociace sdružující Facility manažery.
http://www.fmn.nl/
FMP
Facility Manager Professional
Odborná způsobilost Facility manažerů, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMA Foundation).
FMS
Facility Management Simulation
USA
Forma hry/simulace, která seznamuje studenty s oblastmi Facility managementu.
FRV
Functional Replacement Value
USA
Odhad potřebných/možných prostor pro nastěhování.
FTE
Full Time Equivalent
Ekvivalent plného pracovního úvazku
GEFMA
German Facility Management Association
SRN
Asociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Německu.
http://www.gefma.de/
GFA
Gross Floor Area (Hrubá podlahová plocha)
Hrubá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl plochy podlaží (LA) a nevyužitelné plochy podlaží (NLA). (LA – NLA = GFA)
GSA
U.S. General Services Administration
USA
Federální FM koordinátor. GSA je zodpovědný za zlepšení vládních pracovišť správou aktiv, poskytováním maximální hodnoty při akvizicích, zachováním historických budov a realizací moderních technologických řešení.
http://www.gsa.gov/
HCFC
Hydrochlorofluorocarbon
Fluorouhlíková sloučenina, kterou jsou nyní nahrazovány freóny, je ekologicky o něco méně nebezpečná pro destrukci atmosféry.
HEPA
High Efficiency Particulate Air Filters
Vysoce účinné částicové vzduchové filtry.
HFC
Hydrofluorocarbon
Jeden ze skleníkových plynů – zvyšují svou přítomnost v atmosféře, protože jsou náhradou freonů a nakládání s nimi je regulováno Kjótským protokolem.
HID
High Intensity Discharge
Typ osvětlení s vysokou světelností = Xenonové výbojky – výboj s vysokou intenzitou.
HR
Human Resources
Personální úsek (personalista), česky též lidské zdroje.
HSSE
Health, Safety, Security and Environment
USA, VB
Služby chránící před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky, poskytující ochranu aktiv, zdraví a pohody lidí a zajišťující bezpečné a udržitelné prostředí.
HVAC
Heating Ventilation and Air Conditioning
USA, VB, AU
Topení, vzduchotechnika a klimatizace. Anglický termín pro technologické systémy interního prostředí (česky TZB).
IAP
Indoor Air Pollution
Dráždivé látky, jež do budovy vnášejí nebo následně způsobují osoby při jejím užívání.
IAQ
Indoor Air Quality
Kvalita interního prostředí (prostor).
ICA
Interior Construction Area (Plocha vnitřních nosných konstrukcí)
Plocha vnitřních nosných konstrukcí je měřená plocha vnitřních nosných konstrukcí budovy (např. sloupy a nosné stěny).
ICT
Information and Communication Technology
Information and Communication Technology
ID (I.D.)
Identification
Zkratka pro identifikační prvek, systém atd. (např. ID Card = identifikační karta/štítek)
IDRC
International Development Research Council.
CAN
Mezinárodní rada pro výzkum a vývoj.
http://www.idrc.ca/
IFA
Internal Floor Area (Vnitřní podlahová plocha)
Vnitřní podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy obvodových konstrukcí (ECA). (GFA – ECA = IFA)
IFMA
International Facility Management Association
Mezinárodní asociace sdružující Facility manažery na celém světě – u nás pobočka IFMA CZ.
http://www.ifma.org/;http://www.ifma.cz/
IFMA CZ
Česká pobočka asociace IFMA
ČR
Pobočka celosvětové asociace facility manažerů IFMA, sdružující facility manažery v České republice (od roku 2000).
http://www.ifma.cz/
IIDA
International Interior Design Association
USA
Mezinárodní asociace interiérových návrhářů a designérů.
http://www.iida.org/
IPMS
International Property Measurement Standards
Celosvětový smluvní standard pro jednotnou formu měření ploch a prostor. Největší světové organizace, asociace a společnosti (např. BOMA, RICS, IFMA, CORNET, FIABCI, ICREA..) se dobrovolně domluvily, že vytvoří společný standard výměr budov. První standard je vytvořen pro administrativní objekty, v přípravě jsou rezidenční, průmyslové, retailové objekty. FM Institute a FM Institute Slovakia zastupují své lokality pro šíření této celosvětové aktivity jako tzv. IPMS Trustees.
IREM
Institute for Real Estate Management
USA
Mezinárodní asociace správců realit.
http://www.irem.org/
ISDN
Integrated Services Digital Network
Digitální síť integrovaných služeb. Obecně mluvíme o multimediální komunikaci. V Evropě se pod pojmem ISDN myslí vždy EURO-ISDN.
ISO
International Standard for Organizations
Mezinárodní organizace pro normalizaci je nezávislá, nevládní členská organizace a největší světový vývojář dobrovolných mezinárodních norem. 163 členských zemí na celém světě. Ústřední sekretariát se sídlem v Ženevě, Švýcarsko.
JFMA
Japan Facility Management Association
JPN
Japonská asociace sdružující Facility manažery.
http://www.jfma.or.jp/en
JIT
Just-In-Time
Řídící metoda zvyšující produktivitu práce, kde jako hlavní faktor vystupuje čas (v češtině užívá ekvivalentu „právě včas“).
KPI
Key Performance Indicator
Hodnotitel, který měří předem smluvně dojednanou kvalitu služby nebo produktu.
LA
Level Area (Plocha podlaží)
Plocha podlaží je plocha jednoho podlaží, včetně všech vnitřních ploch, měřená k vnějšímu trvale dokončenému povrchu. Zahrnuje podkroví, mezaniny (mezilehlá a částečná podlaží), suterén a uzavřené/kryté spojovací lávky a chodníky. Jednotlivé budovy musí být měřeny odděleně.
LAN
Local Area Network
Lokální (místní) počítačová síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy).
LCC
Life-Cycle Cost
(náklady po dobu životnosti) Součet všech současných i budoucích investičních i provozních nákladů, které souvisejí s alternativami konkrétního projektu (provozu, budovy, areálu atd.).
LED
Light Emitting Diode
Dioda emitující světlo je polovodičová elektronická součástka, jejíž vlastností je schopnost vyzařovat světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření.
LEED
Leadership in Energy and Environmental Design
USA
Mezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
MaR
Measurement and Regulating
Měření a Regulace = systémy řízení technologií budov (čidla + SW aplikace + ovládání prvků zařízení).
MCR
Master of Corporate Real Estate
Odborná způsobilost (osvědčení) udělované asociacemi NACORE a Corenet Global.
MIS
Management Information Systems
Obecné označení pro software určený pro řízení informací.
MSDS
Material Safety Data Sheets
Materiálový bezpečnostní list (MSDS); bezpečnostní list (BL), nebo bezpečnostní list výrobku (PSDS) je důležitou součástí výrobku – správcovství, bezpečnosti a ochrany zdraví.
N2O
oxid dusný
Jeden ze skleníkových plynů – je emitován do atmosféry při hnojení a spalování fosilních paliv. Přírodní procesy probíhající v půdě a oceánech také uvolňují N2O.
NACORE
National Association of Corporate Real Estate Executives
USA
Dříve „Mezinárodní asociace podnikových správců majetku“ v roce 2002 spolu s IDRC vytvořily současnou „Corenet Global“.
http://www.corenetglobal.org/
NCIDQ
National Council for Interior Design Qualification
USA
Stanovuje globální standardy odborné způsobilosti pro ochrany zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek v interiéru.
http://www.ncidqexam.org/
NEN
Nederlands Normalisatie Instituut
NL
Holandská organizace pro normalizaci a měření.
NFA
Net Floor Area (čistá podlahová plocha)
Čistá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy vnitřních nosných konstrukcí (ICA). (IFA – ICA = NFA)